දූවිලි එකතු කිරීමේ බෑගය

 • Dust Collection Bag

  දූවිලි එකතු කිරීමේ බෑගය

  පිරිවිතර
  අයිතමය: දූවිලි එකතු කිරීමේ බෑගය වෙළඳ නාමය. XYS
  ද්රව්ය: වියන ලද රෙදි පරිමාව: 36 එල්
  භාවිතය: රික්ත දූවිලි එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රයේ වර්ණය: සුදු
  කාර්යක්ෂමතාව: 98% විෂ්කම්භය 0.3um අංශුව